Trossatser

VI TROR att Gud är evig Konung.Han är en obegränsad, oföränderlig Ande, fullkomlig i helighet, vishet, godhet, rättvisa, makt och kärlek. Av evighet existerar Han som den Ende Levande och Sanne Guden, i tre personer, av samma väsen – Fadern, Sonen och den helige Ande – jämlika i makt och i ära.

VI TROR att Guds rike är evigt. Från Sin tron och genom Sin Son, Sitt eviga Ord, skapade, uppehåller och råder Gud över allt skapat – himlarna, änglaskarorna, universum, jorden, allt levande samt hela mänskligheten. Gud skapade verkligen allt mycket gott.

VI TROR att Satan, ursprungligen en högt uppsatt, god ängel, gjorde uppror mot Gud och drog en skara änglar med sig. Han kastades ut ur Guds närvaro och som en inkräktare på Guds herravälde etablerade han ett rike av mörker och ondska på jorden.

VI TROR att Gud skapade människan till sin avbild – man och kvinna – till att ha gemenskap med Honom själv och att regera över jorden. Bedragna av Satans frestelse avföll våra första föräldrar från nåden, vilket medförde att synd, sjukdom och död kom över jorden som en Guds straffdom. På grund av fallet fick Satan och hans demoner tillträde till Guds goda skapelse. Än idag lider skapelsen under de konsekvenser och följder som Adams ursprungssynd förde med sig. Människan föds i synd, är föremål för Guds dom – döden – och fånge i Satans rike av mörker.

VI TROR att Gud inte gav upp sitt herravälde över jorden, utan att Han alltjämt uppehåller den med Sin allmakt. För att bringa försoning upprättade Gud förbund som uppenbarade Hans nåd gentemot syndfulla människor. Förbundet med Abraham innebar att Gud band Sig själv till Sitt folk Israel. Han lovade att befria dem från träldomen under synden och Satan och att välsigna alla andra nationer genom dem.

VI TROR att Gud som Konung befriade Sitt folk från slaveriet i Egypten genom Sina mäktiga gärningar och upprättade Sitt förbund genom Mose, i vilket han uppenbarade Sin fullkomliga vilja och vår skyldighet att följa den. Lagens syfte är att upprätta vårt fallna släkte och göra oss medvetna om vårt moraliska ansvar. Genom Guds Ande övertygar lagen oss om vår synd och Guds rättvisa dom över oss, vilket för oss fram till Kristus som vår enda räddning.

VI TROR att när Israel förkastade Herren som konung över landet, så etablerade Gud monarkin i Israel och upprättade ett villkorslöst förbund med David, som bestod i att en ättling av David – den evige Messias – skulle återupprätta Guds rikes makt över folket.

VI TROR att i tidens fullbordan bekräftade Gud Sina förbund med Israel, och de löften om frälsning som Han givit genom profeterna, genom att Han sände Sin ende Son, Jesus, till världen. Avlad av den Helige Ande och född av jungfrun Maria, helt och fullt Gud och helt och fullt människa i en enda person, representerar Han mänskligheten som Gud tänkte sig den. Jesus var smord som Guds Messias, och uppfylld av den Helige Ande upprättade Han Guds rikes herravälde på jorden. Han övervann Satans herravälde genom att stå emot hans frestelser, Han predikade de goda nyheterna om frälsning, Han helade de sjuka, Han kastade ut demoner och uppväckte döda. Genom Sina apostlar formade Han ett Guds folk, sin egen församling, att representera Hans rike på jorden.

Efter att ha dött för världens synder uppstod Jesus från de döda på den tredje dagen och fullbordade så det välsignelsens förbund som givits till Abraham. Genom sitt syndfria, fullkomliga liv uppfyllde Jesus lagens krav och i Sin ställföreträdande död på korset tog Han på sig Guds dom över synden, den som vi egentligen förtjänar som överträdare av lagen. Genom Sin död på korset avväpnade Han också de onda andemakterna. Förbundet med David fullbordades genom Jesu födelse som en ättling till David och genom Hans messianska tjänst, Hans suveräna uppståndelse från de döda, Hans uppstigande till himmelen och Hans nuvarande position på Faderns högra sida. Som Guds Son och Davids ättling är Han den evige Messias-Konungen, som utsträcker Guds regeringsställning genom varje generation och över hela jorden än idag.

VI TROR att den Helige Ande utgöts med kraft över församlingen på Pingstdagen, då de troende införlivades i Kristi kropp och Andens gåvor gavs till dem. Anden förmedlar Guds förblivande inneboende närvaro till oss till andlig tillbedjan, personlig helgelse, till att bygga upp församlingen, skickliggöra oss till tjänst och till att bekämpa Satans rike. Detta sker genom världens evangelisering, när vi proklamerar Jesu ord och gör Jesu gärningar.

VI TROR att den Helige Ande bor i var och en som tror på Jesus Kristus och att Han är vår ständige Hjälpare, Lärare och Vägledare. Vi tror på uppfyllelsen av den Helige Ande, ofta en medveten upplevelse, som innebär en utrustning till tjänst idag. Vi tror att uppfyllelsen av den Helige Ande gäller vår tid, liksom utövandet av alla de andliga gåvor som omtalas i Bibeln. Vi praktiserar handpåläggning för att förmedla uppfyllelse av den Helige Ande, helande samt bekräftelse och utrustning till dem som Gud har utsett att leda och betjäna församlingen.

VI TROR att den Helige Ande inspirerade de mänskliga författare som skrev Bibeln och att Bibeln därför är utan fel i originalmanuskripten. Vi erkänner de sextiosex böckerna i Gamla och Nya Testamentet som vår slutgiltiga, absoluta auktoritet, det enda ofelbara rättesnöret för vår tro och våra handlingar.

VI TROR att hela världen är under Satans välde och att alla människor är syndare genom sin natur och sitt val. Hela mänskligheten är därför under Guds dom. Genom att de Goda Nyheterna om Jesus och Guds rike predikas, så verkar den Helige Ande, i det att Gud föder på nytt, rättfärdiggör, helgar och upptar som Sina barn – genom Jesus och den Helige Ande – alla som omvänder sig från sina synder och förtröstar på Jesus som Herre och Frälsare. Därigenom befrias de från Satans herravälde och går in under Guds rikes välde.

VI TROR på en enda, helig, universell församling. Alla som omvänder sig från sina synder och bekänner Jesus som Herre och Frälsare blir födda på nytt genom den Helige Ande och utgör Kristi kropp, där Han själv är huvudet och där vi alla utgör de olika delarna.

VI TROR att Jesus Kristus instiftade två förordningar för församlingen – vattendopet och nattvarden. Dessa är tillgängliga för alla troende.

VI TROR att Guds rike har kommit genom Jesu Kristi tjänst på jorden och att det fortsätter att bryta fram i den Helige Andes verk genom församlingen och att det kommer att fullkomnas i den härliga, synliga och överväldigande uppenbarelsen av Kristus då Han återvänder till jorden som Konung. Efter att Kristus återvänt för att regera, kommer Han att fullborda det slutgiltiga nederlaget för Satan och hela hans skara och tillintetgöra deras onda gärningar. Då sker också de dödas uppståndelse, den slutgiltiga domen, den eviga välsignelsen för de rättfärdiga och det eviga, med-vetna straffet för dem som valt det onda. Till sist kommer Gud att bli allt i alla och Hans rike, Hans välde och styre kommer att fullbordas i de nya himlar och den nya jord, som skapats genom Hans mäktiga kraft. Där bor rättfärdigheten och där kommer Han för evigt att tillbedjas.

UA-31526567-1