Vineyard?

Vad i hela världen är Vineyard?

Själva ordet ”Vineyard” är ett engelskt ord som betyder ”vingård”. Idén att använda ordet ”Vineyard” som ett namn för en församling kommer från Johannesevangeliet i bibeln, där Jesus använder en liknelse om vingården. Där säger Han: ”Jag är vinstocken och ni är grenarna.” (Joh. 15:5).

Norrköping Vineyard är en kyrka i Norrköping som tillhör en internationell församlingsrörelse som också heter ”Vineyard”. Men vad är en Vineyardförsamling? Var kommer den ifrån? Vad tror församlingen på? Vad är det för skillnad mellan en Vineyardförsamling och andra kristna församlingar? Varför startar man Vineyardförsamlingar i Sverige? Frågorna är många.

En kristen församlingsrörelse

Vineyard är en kristen ”evangelikal” församlingsrörelse och delar samma teologiska grund som andra kristna församlingsrörelser i Sverige såsom Svenska Kyrkan, Evangeliska Frikyrkan (EFK), Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Alliansmissionen, Baptistkyrkan, Svenska Missionsförbundet, Metodistkyrkan, med flera. Som ett uttryck för denna gemensamma trosgrund är Vineyard i Sverige medlem i Sveriges Kristna Råd plus andra ekumeniska nätverksorganisationer. Evangelikala församlingar tror på och bekänner: En Gud som himmelens och jordens skapare, Bibeln som Guds uppenbarade Ord och slutgiltiga auktoritet, Jesu Kristi inkarnation då Gud blev människa, Jesu Kristi död på korset och uppståndelse, Jesus Kristus som Herre och enda vägen till syndernas förlåtelse och evigt liv med Gud, m.m.

En internationell församlingsrörelse

Vineyard är en internationell församlingsrörelse eller ”kyrkofamilj”. Det finns församlingar i många olika länder som har relation med andra vineyardförsamlingar i ett internationellt gemenskapsnätverk. Syftet med en kyrkofamilj är att ge möjlighet till stöd och uppmuntran församlingar emellan och församlingsledare emellan. De som har valt att vara med i Vineyards församlingsnätverk har gjort så p.g.a. att man känner sej ett med de värderingar som Vineyard betonar och ett med det församlingsliv som man eftersträvar. Man är också med för att man har förtroende för det ledarskap som finns inom rörelsen, och för att man vill tjäna i nära relation till andra ledare som tänker lika.

Idag finns det fler än 2500 Vineyardförsamlingar i världen, i över 60 länder. De omringade cirklarna ovan visar var de olika Vineyard ”associations” (nätverks-organisationer) är baserade.

En kyrkofamilj med gemensamma värderingar

Kristna församlingar har i grund samma troslära där Jesus Kristus är ”hörnstenen”. Varje församling eller kyrkofamilj har ändå sin särprägel och sin personlighet. Olika kyrkor betonar olika värderingar, och ofta prioriterar de olika aspekter av det kristna livet i sin undervisning och sitt liv tillsammans. Några saker som betonas och eftersträvas i Vineyardförsamlingar är t. ex:
En hängiven kärlek till Gud som kommer till uttryck genom lovsång, musik och kreativitet.
en bibelundervisning som är praktisk och jordnära men som ändå är teologiskt välgrundad.
Ett församlingsliv där Guds närvaro är i centrum och där Guds Helige Ande präglar gemenskapen.
En informell och avslappnad gemenskapsmiljö, både i gudstjänster och i mindre ”husgrupper” där vänskap och syskonrelationer kan byggas.
En träningsmiljö där kristna får hjälp att växa i sin karaktär och i sin förmåga att tjäna andra med andliga gåvor.
En enkel och avdramatiserad stil där äkthet och öppenhet kännetecknar umgänget.
En kärlek till medmänniskor som kommer till uttryck genom ett osjälviskt tjänande av andra.
En varm och öppen gemenskap där både andliga sökare och kristna från andra kyrkor känner sig välkomna och respekterade.

En del av allt Guds folk

En grundläggande attityd som är viktig i Vineyardrörelsen är ett erkännande av allt Guds folk, och en respekt för de olika församlingsrörelser som finns. Vineyard är bara en liten del av Guds folk, ett litet uttryck för Guds stora kyrka i världen, en liten gren i Guds rikes stora träd. Ingen av de kyrkor som finns förmår ensamma att nå hela sin stad eller hela sitt land med evangeliet om Jesus Kristus. Alla församlingar behövs med sina unika drag och personligheter. Alla de olika delarna av Kyrkan, Kristi kropp, behöver varandra. Det är en viktig värdering i Vineyardrörelsen att odla gemenskap och positiva relationer med andra kristna kyrkor och pastorer på sin ort. Vineyard är bara en liten del bland många andra vackra delar i Gudsrikets stora mosaik där Jesu Kristi avbild håller på att ta form, där Jesu Kristi namn står över alla andra namn, och där all ära tillhör Gud!

En församlingsplanteringsrörelse

En del sökande människor är öppna för det kristna budskapet och hittar sina andliga hem i någon av de befintliga kristna församlingar utan problem. Men många finns som har en personlig gudstro och som kan tänka sej gå till kyrkan, men som inte hittar hem i någon av de befintliga kyrkorna. Många människor som är mottagliga för det kristna budskapets innehåll kan ibland uppleva kyrkans yttre former, strukturer och kultur som ett hinder. Man gillar innehållet men känner sej inte hemma med ”paketet”. En övertygelse inom Vineyardrörelsen är att även nya församlingar behövs som representerar samma budskap, samma evangelium, fast i nya ”paket”.

Mångfald och variation bland församlingar behövs för att nå den enorma mängd av olika människor med olika livsstil och kultur som finns, inte minst i Sverige. Plantering av nya församlingar är ett sätt att hjälpa nya människor komma till tro och hitta hem i den kristna kyrkan, ett sätt att se Guds rike utbreda sig i ett samhälle. Därför uppmuntras plantering av nya församlingar även på orter där det redan finns andra kristna församlingar. När allt kommer omkring är det Guds rike som kristna vill ska utbreda sig, och vi behöver alla varandra i detta underbara uppdrag som vi fått ifrån Gud.

UA-31526567-1