Ära och erfara Gud

Guds rike är inte ett geopolitisk territorium och det är inte samma sak som begreppet kyrka. Snarare är Guds rike en dynamisk verklighet. Den som tar del av Guds rike han / hon upplever den dynamiska verklighet som finns inom den treenige Guden – Fader, Son och Helig Ande. Detta innebär att upplevelsen av Guds rike (och därmed upplevelsen av Guds närvaro) är central för vår tro och kristet liv.


Gud är ivrig att bli känd och upplevd av alla. Vi tror att Gud söker en förlorad mänsklighet för att dra oss in i en innerlig relation med sig själv. Som svar på Guds initiativ, värderar vi den livsförändrande kraften i upplevelsen av hans närvaro.

Främst vårdas och utvecklas detta förhållande genom tillbedjan, både privat och gemensamt. På det sättet är upplevelsebaserad tillbedjan, där känslor tillåts bli involverade, den mest centrala handlingen i Vineyard och ligger som grund för synen att allt som vi gör i livet är ytterst inför Gud. 

Vi upplever Guds närvaro som en påtaglig verklighet när vi tillber honom. När vi tillber kan vi utveckla en känslighet och lyhördhet för Andens närvaro så att vi kan göra som Jesus gjorde: ”Se vad Fadern gör,” (Joh 5:19) och bli en del hans verk med våra liv.

Erfarenheter av Gud flödar ur ett liv i tillbedjan som påverkar alla aspekter av vårt liv. All uppdelning mellan det sekulära och det heliga försvinner.

Vi tror att Anden fördelar sina gåvor till oss vilket resulterar i profetia, bön, tungotal, helande, mirakler och många andra gåvor som vi med glädje kan få ta emot i hans närvaro.

Vi värdesätter ett förhållningssätt till Guds närvaro som respekterar både Gud och
dem som vi är tillsammans med. 

Vi vill undvika all ”hype” och andra mänskliga insatser som önskar att manipulera Guds närvaro eller andras gensvar till denna närvaro. Vi skiljer mellan den Helige Ande och vårt mänskliga gensvar i både dess skönhet och brutenhet. Vi tror också att när vi upplever Kristi närvaro genom Anden kommer vi att bli mer sant mänskliga och tydligare reflekterar Guds avbild, så som vi skapades att vara.

UA-31526567-1